گزارش تصويري سيل در شهرستان خاتم قسمت چهارم

بررسي خسارات سيل به معابر و تاسيسات راههاي شهرستان

 

بررسي روستاي چاهك

 

هاشم آباد چاهك