روابط عمومی

 • 1- جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
 • 2- بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
 • 3- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
 • 4- همكاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشكله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعكاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها
 • 5- ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
 • 6- همكاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
 • 7- انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری
 • 8- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه
 • 9- در صورت تامین اعتبار اداره كتابخانه فرمانداری
 • 10- همكاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
 • 11- انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
 • 12- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
 • 13- ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
 • 14- تهیه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
 • 15- حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشكلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
 • 16- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
 • 17- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
 • 18- همكاری در زمینه تشكیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
 • 19- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
 • 20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق