دفتر فرماندار

تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد

 پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همكاران

راهنمایی ارباب رجوع

 جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان

رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات

پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه

ارجاع كارها قبل از وقت اداری به واحدها

در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم

دسته بندی و مرتب كردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت

انجام سایر امور محوله از جانب مافوق