گزارش تصويري ديدار مدير كل غله با فرماندار درهفته ي بهبود كيفيت نان و بازديد از چند نانوايي سطح شهر