گزارش تصويري بازديد فرماندار از مركز توزيع كالا برگ سوخت روستا هاي هاشم آباد و فتح آباد