گزارش تصويري بازديد فرماندار از شركت خدمات بيمه كشاورزي هرات