گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي باغ معدن

سركشي به منزل محرومين

 

گفتگوي صميمانه با مردم