گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از شبكه بهداشت درمان شهرستان خاتم