گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار ازشعبه تامين اجتماعي شهرستان خاتم