فرماندار خاتم گفت : مصرف کالای داخلی باید فرهنگ سازی و در جامعه نهادینه شود تا بتوان به یکی  از مولفه ای اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ فرجام فاضلی افزود: توجه به کالای ایرانی و تولید محصولات داخلی ضمن ایجاد استقرار و ثبات در مباحث اقتصادی زمینه ایجاد اشتغال و افزایش ابتکار تولید کنندگان و ثروت ملی را فراهم خواهد ساخت.
وی اظهار کرد: ضروری است از تولیدات داخلی حمایت گردد و همه مردم باید این موضوع را مد نظر قرار دهند تا موجب تقویت بیشتر پایه های اقتصاد کشور شویم.
وی یادآور شد: همانطور که حمایت از تولید داخلی یکی از اولویت های دولت است باید با فرهنگ سازی در این زمینه ضمن درآمدزایی زمینه اشتغالزایی در جامعه را فراهم کرد.
این مسئول تاکید کرد: خرید کالای داخلی موجب تقویت پایه های اقتصاد مقاومتی است و در این راستا باید از ورود کالای خارجی جلوگیری کنیم.