فرماندار خاتم به برگزاري انتخابات بر مبناي عدالت و حفاظت و صيانت از آراي مردم تأكيد نمودند.
فرماندار در ادامه افزود هيأتهاي نظارت ،بازرسي و اجرايي به برگزاري انتخابات نظارت دارند و انشاءا... امكان هيچگونه خدشه اي در آراء مردم نخواهد بود و كساني كه مي گويند نتيجه انتخابات تعيين شده است مسلماً شكست خود را پيش بيني مي كنند و اين يك توهين به ستاد انتخابات كشور است و زياد پيش آمده كه دولتها انتخاباتي را اجرا كنند كه طرف مقابلشان رأي آورده اند به هر حال ستاد انتخابات مسئول صيانت از رأي مردم خواهد بود و هر كس را كه مردم انتخاب كنند پس از تأييد سلامت انتخابات توسط شوراي نگهبان و تنفيذ مقام معظم رهبري رئيس جمهور خواهد بود.
فرماندار در بخش ديگر از سخنان خود به سه اصل اخلاق محوري،قانون محوري و حضور حداكثري مردم در انتخابات اشاره و افزود مردم بايد در فضايي آرام و با رعايت اخلاق و قانون به كانديداي مورد نظر خود رأي دهند و كسي كه قانون را رعايت كند طبيعتاً اخلاق و دين را نيز رعايت خواهد كرد.
در پايان اين جلسه فرماندار از كليه مسئولين و روابط عمومي خواست كه اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را به كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان ارسال نموده و در جهت حضور حداكثري مردم در انتخابات تلاش خود را بكار گرفته وبا كميته تبليغات همكاري نمايند.
                                                                                                                                                                              اكبرشمسي
                                                                                                                                                      مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني
                                                                                                                                                            ستاد انتخابات شهرستان خاتم