فرماندارخاتم حضورحماسي مردم درانتخابات را نشانه هوشياري ودينداري آنها دانستند

فرماندار خاتم درجمع مردم هرات ،دهستان چاهك،هرابرجان،ايثار وشهرمروست ديروز وديشب درشب ميلاد فاطمه زهرا(س) به شكرانه حضور حماسي وپرشور مردم وانتخاب قاطعانه ومجدد جناب آقاي دكتراحمدي نژاد نماز شكربه جا آورده وزيارت عاشورا خواندند.

فرماندارخاتم درجمع مردم هرات ودرجوارگلزار شهداي اين شهر با اشاره به حضور 85 درصدي ايرانيان سرافراز و پيرو خط رهبر درانتخابات رياست جمهوري دهم وهمچنين حضور78 /99درصدي مردم شهرستان خاتم وراي 80درصدي مردم اين شهرستان به رئيس جمهور منتخب راباعث افتخار دانست و ادامه داد:خدمات بسيار ارزشمنددولت نهم درطول دولت دهم درسطح شهرستان استمرارخواهديافت.

سيدناصرامامي ميبدي  همچنين درجمع پرشور مردم مروست ضمن تاكيد براينكه مردم به برنامه ها راي دادند نه به فرد و به اجراي عدالت و رسيدگي به امور محرومين وتوسعه شهرستان دربخش هاي مختلف تاكيدكردند.

فرماندارخاتم دربخش ديگري ازسخنان خود تصريح كردند:مردم هرات ومروست با هم برادرندوبسياري ازآنها نسبت فاميلي نزديك دارند وبايد دردست هم گذاشته وبه توسعه شهرستان بپردازند.

امامي ميبدي درجمع مردم مروست خبرآغازاحداث دانشگاه پيام نوردرآينده نزديك وتصويب مدرسه نمونه دخترانه واسقلال اداره ثبت احوال وجهاد كشاورزي بخش راازجمله كارهاي انجام شده درهفته هاي اخيردانستند كه اين خبرها بخصوص استقلال جهادكشاورزي باعث خوشحالي مردم اين بخش شدكه با تكبير آنها وشعارهايي درتشكرازدولت ومسئولين مربوطه همراهي گرديد.   


رستگارخبرنگارشهرستان خاتم