فرماندارخاتم :بيش از99درصد ازواجدين شرايط راي اين شهرستان در انتخابات مشاركت داشتند
سيدناصرامامي با بيان اينكه خوشبختانه حضور حداكثري مردم درانتخابات راشاهد بوديم افزود:ازهمان ساعات اوليه صبح كه مرتبا آماراخذراي ازصندوق ها ارسال مي شداستقبال مردم شهرستان خاتم چشمگيربود به طوري كه درچندشعبه با اينكه دوبرابرميزان معمول تعرفه دراختيارشعبه قرارگرفته بودبا كمبودتعرفه روبه رو شديم البته بلافاصله وبدون اينكه حتي دقيقه اي دررونداخذ راي توقف ايجادشودتامين گرديد.
امامي ادامه داد:خوشبختانه با تلاش بي شائبه همه دستاندركاران انتخابات هيچ مشكل خاص و تخلف عمده اي كه درروند انتخابات اخلال ايجادكند به وجود نيامد واينجانب ازحضورحماسي وباشكوه مردم فهيم ونجيب شهرستان خاتم درپاي صندوق راي تقديرئتشكرنموده وازاينكه خدمتگذارچنين مردمي هستم به خود مي بالم وهمچنين ازتمامي عزيزان اعضاي هيئت هاي اجرايي ،بازرسي،نظارت،اعضاي شعب،نيروهاي نظامي وانتظامي،خدماتي ودستگاههايي كه درحال آماده باش بسرمي بردند و نيز همه ستادهاي تبليغاتي كه بارعايت قانون ونكات قانوني درايجاد فضاي پرشور و نشاط و فرام آوردن زمينه حضور حداكثري مردم شهرستان درپاي صندوق هاي راي نقش بسيارموثري داشتندتشكرمي كنم.

                                                                                                                                                                                      رستگارخبرنگارشهرستان خاتم