به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:1-ارتقا مرکز مروست  به مرکز خدمات جامع تیپ یک 2_ ساخت بیمارستان جدید هرات و تکمیل کلینیک 3_ ارتقا و شبانه روزی شدن مرکز بهداشتی دهستان چاهک از اهم مواردی بود که توسط فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم مورد تاکید قرارگرفت.

دراین سفر کلانتری ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان هرات  از جمله اورانس ، ccu ، Icu , اتاق عمل ،جراحی ،اطفال و داخلی نحوه ی پیشرفت بیمارستان و نواقص و نیاز های بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.


IMG_8664_001.jpg IMG_8668_001.jpg IMG_8675_001.jpg IMG_8685_001-1.jpg IMG_8697_001-1.jpg IMG_8700_001.jpg IMG_8701_001-1.jpg IMG_8703_001.jpg IMG_8711_001-1.jpg IMG_8715_001.jpg IMG_8719_001.jpg IMG_8750_001.jpg IMG_8755_001.jpg IMG_8765_001.jpg IMG_8765_001-1.jpg IMG_8775_001.jpg IMG_8775_001-1.jpg IMG_8784_001.jpg IMG_8787_001-1.jpg IMG_8793_001-5.jpg IMG_8793_001-6.jpg IMG_8793_001-7.jpg IMG_8796_001-4.jpg IMG_8796_001-5.jpg IMG_8799_001.jpg IMG_8805_001.jpg IMG_8808_001-4.jpg IMG_8808_001-5.jpg IMG_8799_001-1.jpg IMG_8812_001-2.jpg IMG_8813_001.jpg IMG_8799_001-2.jpg IMG_8813_001-1.jpg IMG_8814_001-2.jpg IMG_8817_001-1.jpg IMG_8814_001-3.jpg IMG_8812_001-4.jpg IMG_8812_001-5.jpg