به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم: فخر الديني، مدير كل دفتر آمار و اطلاعات استانداري كه به شهرستان سفر نموده بود در ديدار با زاده رحماني، فرماندار و مدير اجرايي سرشماري اين شهرستان، از ايجاد زير ساختها و تدارك مقدمات اجراي سرشماري امور كشاورزي، بخصوص از گزينش و انتخاب نيروهاي تحصيلكرده و ماهر، جهت اجراي برنامه سرشماري در هرات و مروست تقدير و تشكر نمود.

زاده رحماني نيز در اين ديدار با ذكر اين نكته كه اين سرشماري و آمار به دست آمده از آن مي تواند براي چندين سال مبناي تصميم سازي و تصميم گيري در بخش كشاورزي و زير بخشهاي آن قرارگيرد، ياد آور شد كه سرشماري عمومي كشاورزي در قطب كشاورزي استان، يعني شهرستان خاتم از اهميت مضاعفي برخوردار بوده و سعي ما اين است كه اين سرشماري را با حساسيت و دقت بالايي انجام دهيم.