مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت سوم

خبرهاي تكميلي به محض دريافت به اطلاع خواهد رسيد .