تصاوير زيبا از جنگلهاي سربره باغ شادي (بهمن ماه 1389)