تربيون آزادانتخاباتي در شهرستان خاتم
اين برنامه در مكانهاي تردد اقشار مختلف مردم ضبط مي گردد.
در اين برنامه نظرات مردمي را در مورد موضوعاتي چون چرا در انتخابات شركت مي كنيم و چه توقعاتي از رئيس جمهور آينده داريم را پشت تريبون ضبط مي كنند.
رستگارخبرنگار