به روایت تصویر

عملکرد فرمانداری شهرستان خاتم در هفته اول مهر ماه،