برنامه صبح آمد درخاتم اجراشد .
دراين برنامه كه نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار ،امام جمعه ،و جمع كثيري ازمردم در آن شركت داشتند.فرماندارخاتم به معرفي توانمنديها و پتانسيل هاي شهرستان ازجمله اماكن تاريخي ،جاذبه هاي گردشگري پرداختند و همچنين دراين برنامه در راستاي توسعه و ترويج صنايع دستي و گردشگري خاتم گوشه اي ازقابليت ها و توانمنديهاي هنرهاي سنتي و صنايع دستي بومي شهرستان به نمايش درآمد كه مي توان ازگليم بافي ،فرش بافي ، توليدات دامي و تهيه نان محلي نام برد.
رستگار خبرنگارشهرستان