بخشدار مركزي خاتم :اجراي برنامه هاي مناسب وموثر درزمينه اوقات فراغت جلوگيري ازموازي كاري است

علي اكبريان درجلسه اوقات فراغت شهرستان خاتم،با بيان اينكه آنچه دراين حوزه نمود بيشتري دارد ناهماهنگي بين دستگاهها و سازمان هاي متولي امر اوقات فراغت است هر سال هر اداره اي برنامه هاي خاص خود را اعلام مي كند اينكه تا چه حد اجرا  مي شود يا اينكه مفيد فايده است بحث ديگري است.

اكبريان گفت:موازي كاري درامرغني سازي اوقات فراغت دانش آموزان گاهي موجب گم شدن هدف اصلي اين برنامه ها مي شود.

وي ادامه داد:برنامه ريزان در برخي سازمان ها و دستگاههاي متولي غني سازي اوقات فراغت ،درباره نوع نيازهاي فرهنگي ،تفريحي،آموزش و ورزش جوانان و نوجوانان نيازسنجي دقيقي نمي كنند.

به گفته وي،طرح اوقات فراغت ازنبود برنامه ريزي منسجم رنج مي برد زيرا برنامه ريزي هاي كمتر از نظر متخصصان امر و صاحب نظران استفاده مي شود و دستگاهها درحوزه اوقات فراغت دانش آموزان به طور رسمي وغيررسمي فعاليت موازي دارند. ايشان ادامه داد:اما متوليان امر غني سازي اوقات فراغت اين شهرستان تصميم قاطع و اتفاق نظر براين موضوع دارند تا متفاوت تر از گذشته برنامه هاي اوقات فراغت سال جاري را اجرا نمايند.

                                                                                                                                                                                      رستگارخبرنگار شهرستان خاتم