گزارش تصویری،

حضور میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق زارع مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا ها و دیگر مسئولین در جمع مردم روستای کوشک