دایره عمران

 • 1- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت كشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها
 • 2- بررسی و مطالعه و همكاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
 • 3- هماهنگی و همكاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر كارهای شهرداری
 • 4- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
 • 5- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها
 • 6- همكاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها
 • 7- كنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...
 • 8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
 • 9- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات
 • 10- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
 • 11- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همكاری با كارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر
 • 12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی كه نقص دارند و كنترل میزان مصالح مصرف شده
 • 13- تشكیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
 • 14- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی
 • 15- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر
 • 16- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء كمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
 • 17- تشكیل جلسه كمیته برفروبی و پیگیری مصوبات
 • 18- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنین طرح هایی كه از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد
 • 19- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق