گزارش تصويري فرماندار در رابطه با هدفمند كردن يارانه ها با حضور كليه فرهنگيان هرات