گزارش تصويري سيل در شهرستان خاتم قسمت دوم

بازديد از روستاي چالمه

 

رودخانه شومه