گزارش تصويري جلسه انتخابات مجلس ايثارگران شهرستان خاتم