گزارش تصويري بازديد فرماندار و كارشناسان ستاد حوادث از آب بردگي بند خاكي چالمه بر اثر سيل اخير شهرستان خاتم