گزارش تصويري بازديد فرماندار از گاز فروشي هاي سطح شهر به مناسبت قانون اصلاح قيمت ها وبررسي وضعيت توزيع كپسول شهر