گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه هاي روستاي خوانسار

پياده رو سازي

 

 

 

وضعيت توزيع نفت

 

پارك روستايي