گزارش تصويري بازديد فرماندار از مراكز تجاري و اصناف و بررسي وضعيت قيمت ها