گزارش تصويري بازديد فرماندار از باشگاه شير افكن هرات