گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار وبخشدار مركزي از اداره آبفاي روستايي