کسب مجوزتاسيس نخستين مدرسه راهنمايي دخترانه نمونه دولتي در مروست
وعنوان نمودند:تمام تلاش درجهت تجهيز اين مدرسه نمونه دولتي درسال تحصيلي جاري خواهيم كرد.سيدناصرامامي ادامه داد:جهت استفاده هر چه بيشتر بچه های روستايي هنرستان كار و دانش عفت مروست نيز به هنرستان شبانه روزي تبديل گرديد.گفتني است رئيس آموزش و پرورش منطقه مروست طي نامه اي ازهمكاري صميمانه فرماندارخاتم در راه تحقق عدالت در منطقه محروم مروست و پيگيري مشكلات مردم اين منطقه تقدير و تشكر نمودند.
رستگارخبرنگارشهرستان