پاسخگویی مستقیم فرماندار خاتم به مردم شهرستان از طریق سامانه سامد

میربهبودی فرماندار در مرکز ارتباط مردم و دولت(سامد) حضور یافت و به صورت برخط پاسخگوی مردم شهرستان بود.فرماندار  در این برنامه، تماس شهروندان را در قالب درخواست‌، پیشنهاد، گزارش و شکایات به صورت مستقیم پاسخگویی کرد.