نشست میربهبودی با اعضای کمیته مردمی مروست

در این نشست میربهبودی فرماندار خاتم با اشاره به سه خصیصه مهم پیگیر، جهادی وهمیشه درصحنه بودن کمیته مردمی مروست از تلاش ها و زحمات این کمیته در ابعاد اجتماعی و فرهنگی تقدیر تشکر نمود