مركز ترویج و خدمات جهاد كشاورزي مروست مستقل شد
و در آخر نيز فرماندار خاتم اين استقلال كشاورزي بخش مروست را به كشاورزان و مردم بخش مروست تبريك گفت و آرزوي موفقيت روز افزون براي اين اداره نمود.
 
                                                                                       
                                                                    سيد محمد اشرف              
                                                      كارشناس كشاورزي فرمانداري  خاتم