فرماندار خاتم از بهره برداري آبرساني به شهرهرات خبر داد
سيدناصر امامي با بيان اينكه آبرساني و تامين آب شرب هرات بالغ بر 23ميليارد ريال انجام شد افزود: اين پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان يزد و اعتبارات عمراني و مقابله با خشكسالي با هدف تامين آب و بهبود بخشيدن به كيفيت آب شهر هرات صورت گرفته است.
فرماندارخاتم تعداد كل چاههاي آب شرب را 4حلقه و تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري را 2حلقه و ميزان آبدهي هريك را30 ليتر در ثانيه اعلام كرد
رستگارخبرنگار شهرستان خاتم