تعرفه ها ، عوارض و حقوق دولتي

پايگاه اطلاع رساني قيمت كالا و خدمات

عناوین، تعرفه‌ها و مدارک لازم جهت ارائه خدمات وظیفه عمومی

تصويبنامه جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل ونقل وعبور و مرور دركليه نقاط

كشور و مناطق آزادتجاري –صنعتي

قانون حق الزحمه نيروهاي بازرسي براي كنترل بازار در استان‌ها

تعرفه های خدمات پزشکی و درمانی بخش خصوصی سال 1394

تعرفه خدمات كارشناسي

تعرفه خدمات نقشه برداري، سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1394

ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال 1393