بازدید فرماندار از بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات
بر اساس اين گزارش سيد ناصر امامي ضمن قدرداني از تلاشهاي صادقانه و شبانه روزي پرسنل زحمت كش بيمارستان گفت: با توجه به كمبودهاي اين بيمارستان خدمت ارائه شده در آن با توجه به رضايت نسبي بيماران خوب ارزيابي مي شود.