با پيگيري فرمانداري خاتم و همكاري مسئولين اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان،  نمايندگي بازرگاني خاتم به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارتقا يافت.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم بر اين مبنا، از اين پس تجهيزات و امكانات بيشتري  به اين اداره اختصاص مي يابد.

همچنين چارت سازماني آن ارتقا و نيروي انساني آن نيز افزايش مي يابد .

گفتني است با ارتقا اين نمايندگي، وظايف مربوط به بخش صنعت و معدن نيز در شهرستان پيگيري مي شود.