اجراي برنامه مشترك صبح آمد درشهرستان خاتم

فرماندارخاتم با علام اينكه برنامه زنده صبح آمدبه صورت زنده ازشهريستان خاتم درتاريخ 9خرداد ازشبكه سه سيما بخش خواهدشدافزود:دراين برنامه كه جمعي ازمسئولين شهرستان درآن شركت خواهندداشت ضمن معرفي توانمنديها وپتانسيل هاي شهرستان ازجمله اماكن تاريخي ،جاذبه هاي گردشگري وهمچنين صنايع دستي به نمايش درخواهدآمدوبرنامه صبح آمدكه با اجراي مجري توانمندشبكه سه سيما، سيدمحمدحسيني و عباس گلرسان برگزارمي گرددفرصت خوبي است تا پتانسيل وظرفيت هاي شهرستان درمعرض ديدهموطنان وبينندگان اين برنامه قرارگيرد.

                                                                                                                                                                                          رستگارخبرنگارشهرستان