آمار پروژه های انجام شده دولت نهم در سال 1387 در شهرستان خاتم
Untitled 1

آمار پروژه های انجام شده دولت نهم در سال 1387 در شهرستان خاتم

رديف

اداره

مصوبات

اعتبار به هزار ريال

اقدامات  انجام شده

1

منابع طبيعي

اجراي عمليات بيابان زدايي و تثبيت شن هاي روان در كانون بحراني (خاتم )

500000

اختصاص 110000 هزار ريال به شهرستان و اين بودجه هم صرف آبياري و موارد جانبي بيابان هايي  نهال گذاري شده در سالهاي قبل شده است كه اين عمل طي قراردادي با شركت جنگل نشينان در حال انجام مي باشد .

2

اجراي عمليات بيولوژيك در مراتع شهرستان خاتم

12700

54 هكتار بذرپاشي در مرتع تابستاني چنارناز انجام شده است

3

 

اجراي عمليات بيو مكانيكي خاك در مراتع شهرستان خاتم

24300

106 هكتار اجراي عمليات بيومكانيك و يا ذخيره نزولات در مرتع تابستانه تنگ پلنگي

4

 

اجراي عمليات كنترل آفات و بيماريهاي جنگلي خاتم

90000

به صورت استاني قرارداد بسته مي شود و جهت  سم پاشي منطقه انجام مي گيرد.

5

 

اجراي عمليات كنترل آفات و بيماري هاي مرتعي شهرستان خاتم

20000

به صورت استاني قرارداد بسته مي شود و جهت سم پاشي منطقه انجام مي گيرد.

6

 

احداث ، توسعه و تجهيز پاركهاي جنگلي شهرستان خاتم

20000

احداث سكوي استراحتي يك مورد در پارك شهيد شفيعي هرابرجان و خريد لوازم مورد نياز اين پارك

7

 

اطفاء حريق در جنگل ها و مراتع شهرستان خاتم

130000

كه نزديك به 4800 هزار ريال جهت انجام قرارداد با نيروي انساني جهت محافظت از منطقه باغ شادي و نيز مناطق ديگر

8

 

به كارگيري نيروي انتظامي و يگان حفاظتي در شهرستان خاتم

30000

با گشت زني نيروي انساني در منطقه نزديك به 20000 هزار ريال آن نيز جذب شده است .

9

 

تامين نيروي حفاظتي شهرستان خاتم

40000

گرفتن نيروي انساني جهت گشت زني كه به وسيله قرارداد با شركت جنگل نشينان كندر انجام گرفته است

10

 

تثبيت بستر و ديوار ساحلي بوروئيه

80000

عمليات اجرايي آن شروع شده كه به صورت ديوار چيني سنگ و سيمان مي باشد و تاكنون 40% پيشرفت فيزيكي داشته است

11

 

تجهيز و نگهداري نهالستان شهرستان خاتم

30000

احداث شاسي در محل گلخانه هرات ( اداره منابع طبيعي) و كف شكني چاه اين اداره جهت گلخانه نهالستان

12

 

تعميرات اساسي ساختمان اداره منابع طبيعي شهرستان خاتم

10000

انجام شده است

13

 

تهيه طرح و ايجاد كمربندحفاظتي شهرستان خاتم

60000

كارهاي مطالعاتي و گرد آوري طرح انجام شده است ولي هنوز به مرحله اجرا نرسيده است

14

 

توليد نهال در نهالستان شهرستان خاتم

50000

توليد نهال در اين نهالستان نزديك به 25000 اسله بوده است

15

 

حفاظت و قرق پوشش گياهي بيابان هاي خاتم

70000

محور هرات به هرابرجان 106 هكتار قرق حفاظت شده كه اين كار با قرار داد با بسيج سازندگي انجام گرفته است .

16

 

عمليات اجرايي منابع جنگلي خاتم

600000

كه شامل 200 هكتار كپي كاري 40 هكتار بذركاري 50 هكتار احداث تشتك 5/12 هكتار نهال كاري و نيز خريد يكدستگاه موتور سيكلت رايانه GPS و هزينه هاي حفاظتي مراتع بختياري و چاه منچ گرديده است

17

 

گسترش شبكه  راديويي شهرستان خاتم

30000

كه به صورت متمركز انجام مي گيرد

18

 

گشت و مراقبت و اطلاع رساني در شهرستان خاتم

50000

كه به صورت كل در سطح شهرستان انجام گرفته است

19

 

مديريت مراتع شهرستان خاتم

 

110000

كه به 4 بخش تقسيم مي شود: 1- طرح ساماندهي مراتع (بايك نيروي انساني ) 2- آبرساني به دامهاي مراتع شهرستان خاتم كه در آب انبارهاي ساخته توسط جهاد كشاورزي و منابع طبيعي ساخته شده است . 3-حفاظت منطقه قرق چنارناز 500هكتار تنگ پلنگي 243 هكتار و بختياري 700 هكتار 4- اعمال سيستم چرايي 12650 هكتار كه در منطقه مرتع زمستانه سرخ زيتون بخش مروست انجام گرفته است

20

 

مراقبت و نگهداري از جنگلكاري سنواتي پاركها و فضاي سبز شهرستان خاتم

210000

مراقبت و نگهداري و آبياري پارك ها و فضاي سبز در سطح شهرستان

21

 

مرمت ساختمان حفاظتي هرات

100000

جهت ساختن ساختمان جديد به متراژ 50 متر در پشت ساختمان قديم انجام گرفته است

22

 

نگهداري و توسعه ذخيره گاههاي جنگلي و محاوط بذرگيري خاتم

100000

مرمت حصاركشي ذخيره گاه به ميزان 200 متر و حفاظت از ذخيره گاه به صورت نيروي انساني كه در منطقه باغ شادي و باغ معدن انجام گرفته است

23

 

كنترل سيل چنارناز

310000

در حال انجام مي باشد كه به صورت عمليات خاكي و سنگ و سيمان مي باشد كه 40% پيشرفت فيزيكي داشته همچنين بند توتك به همين صورت بوده كه 80 % پيشرفت داشته است

1

جهاد كشاورزي

آموزش ترويجي و مهارتي توليد كنندگان و بهره برداران شهرستان خاتم

70000

هزينه انجام شده در سطح شهرستان

2

اجراي طرح تامين آب كشاورزي با اجراي سيستم تحت فشار آبياري خاتم

2000000

مصوبه سفر رهبري كارهاي نقشه برداري و مطالعاتي اتمام شده است و 50هكتار آن در دست اقدام مي باشد

3

 

احداث استخر ذخيره آب نفس القريه مروست

1000000

گود برداري شده ورق پلي اتيلن آن هم نيز خريداري شده كه هنوز در گمرك  مي باشد

4

 

احداث استخرهاي ذخيره آب شهرستان خاتم

1652000

7باب استخر ساخته شده كه استخر ها عبارتند از : 1-خليل آباد مروست 2- سعادت آباد مروست 3- مسيعه هرابرجان 4-بند گلوله اي هرات 5-مياندست هرات 6-باغ شادي چاهك 7-بند ضرغامي چاهك

5

 

احداث جاده هاي دسترسي به مزارع شهرستان خاتم

125000

تمام شده در مروست (چاه كادوني )

6

 

احداث كانال هاي آبياري عمومي شهرستان خاتم

1800000

در دست اقدام يعني لوله و لوازم مورد نياز خريداري شده و در حال كار مي باشند.

7

 

احداث كانال و لوله گذاري در روستاي نفس القريه مروست خاتم

1500000

از اعتبارات رهبري پيمانكار مشخص شده ولي هنوز شروع به كار نكرده است

8

 

احداث و تكميل مجتمع دامداري چاهك شهرياري خاتم

250000

آسفالت مجتمع انجام شده است

9

 

احداث و تكميل مجتمع دامداري مروست (گاوداري)

400000

آبرساني انجام شده است و برق رساني نيز در دست اقدام    مي باشد .

10

 

احداث و تكميل مجتمع دامداري هرات (روبروي شركت گوشت )

449000

راهسازي در دست اقدام و برق رساني قسمتي انجام شده و قسمتي نيز در دست اقدام مي باشد

11

 

احياء و مرمت قنوات شهرستان خاتم

122000

كار 15 رشته از قنوات انجام شده كه قنوات عبارتنداز: 1- معدونيه 2- خان سر خونيه 3- قنات باغ 4- رضا آباد 5-بختياري 6-باغ معدن 7-دهنو 8-سبز آباد 9-موروئيه 10- هاشم آباد 11-محمد آباد تنگ 12- توتك باز 13-سربره 14-سيف آباد 15-محمود آبادو 2%اعتبارات حوادث 1-بهمن سرور2- خليون 3-دو برادران 4-حسين آباد .

12

 

ارتقاء كيفيت محصولات باغي شهرستان خاتم

30000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

13

 

ايجاد و توسعه مشاغل زنان و سازماندهي تشكل هاي توليد كنندگان شهرستان خاتم

4000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

14

 

بهبود و افزايش توليدات آبزيان در شهرستان خاتم

35000

هزينه هاي رجاري در سطح شهرستان

15

 

بهبود و افزايش توليدات باغي (تعامل محصولات صادراتي ) شهرستان خاتم

37000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

16

 

بهبود و افزايش توليدات دامي شهرستان خاتم

31000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

17

 

بهزراعي محصولات زراعي شهرستان خاتم

80000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

18

 

پيش آگاهي و مبارزه با آفات همكاني باغي شهرستان خاتم

50000

120000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

19

 

تامين آب شرب و آبرساني سيار شهرستان خاتم

150000

آبرساني به عشاير و دامداران در سطح شهرستان انجام شده است

20

 

تجهيز مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي شهرستان خاتم

30000

تجهيز مراكز هرابرجان چاهك و مروست

21

 

ترويج فعاليتهاي جنبي كشاورزان و انتقال يافته هاي شهرستان خاتم

46000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

22

 

توسعه خدمات دامپروري شهرستان خاتم

30000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

23

 

توسعه مكانيزاسيون محصولات باغي شهرستان خاتم

15000

خريد 3 عدد اره برقي جهت مروست هرات هرابرجان

24

 

ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي كشاورزي شهرستان خاتم

20000

متمركز استان

25

 

عمليات نقشه برداري طراحي و نظارت پوشش انهار خاتم

2100000

متمركز استان

26

 

لايروبي و احياء مرمت قنوات شهرستان خاتم

1224000

در حال مطالعه و جمع آوري اطلاعات  قنوات و معرفي نماينده قنوات به بانك جهت دريافت تسهيلات بلاعوض

27

 

مديريت و اقتصاد خانواده در شهرستان خاتم

6000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

28

 

مرمت و نگهداري راههاي عشايري شهرستان خاتم

250000

تيغ زني راههاي عشايري هرات و مروست و هرابرجان و چاهك انجام شده است

29

 

نوسازي و تكميل مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي شهرستان خاتم

15000

صرف تعمير و تكميل خانه هاي ترويج هرابرجان چاهك و مروست شده است

30

 

پيش آگاهي و مبارزه با آفات همگاني زراعي شهرستان خاتم

50000

هزينه هاي جاري در سطح شهرستان

1

دامپزشكي

احداث ، تكميل و توسعه واحدهاي فني دامپزشكي در شهرستان خاتم

110000

ساختمان اداري در مركز دامپزشكي شهرستان در حال ساخت مي باشد كه 50% پيشرفت فيزيكي داشته است

2

 

تجهيز واحدهاي فني دامپزشكي در سطح شهرستان خاتم

30000

50% لوازم مورد نياز خريداري شده و 50% نيز در دست اقدام مي باشد

3

 

توسعه خدمات بهداشتي دام در مناطق عشايري شهرستان خاتم

63000

به صورت واكسن تب برفكي انترو توكسي تب مالت به صورت رايگان در سطح شهرستان تزريق و توزيع شده است

4

 

توسعه كنترل بهداشتي دام در شهرستان خاتم

18000

بحث واكسيناسيون دامي اعم واگير و غير واگير در سطح شهرستان انجام گرفته است

5

 

كنترل بهداشتي فراورده هاي خام دامي در شهرستان خاتم

25000

بازديدروزانه از كشتارگاه و قصابي ها و مراكز فروش شهرستان

6

 

كنترل بهداشتي فراورده هاي خام شيلاتي در شهرستان خاتم

13000

بازديد دو نوبتي از پرورش ماهي كرخنگان و نيز بازديد تقريبي روزانه از ماهي فروشي هاي شهرستان

7

 

مبارزه با بيماري هاي واگير و انگلي دام در شهرستان خاتم

160000

به صورت واكسن و كلاس هاي آموزشي در سطح شهرستان و نيز دادن شربت كه در دست اقدام مي باشد و ماهانه دادن سهم انگل به صورت خام به دامداران جهت انگل هاي خارجي موجود.

8

 

مبارزه با بيماريهاي واگير و انگلي زنبور عسل در شهرستان خاتم

11000

ارسال نمونه به استان براي تشخيص بيماري و بازديد از كندوهاي موجود و خدمات دامپزشكي و مشاوره در خصوص كندو و زنبور عسل

9

 

مبارزه با بيماري هاي واگير و انگلي طيور در شهرستان خاتم

50000

مراقبت و بازديد از مرغداريهاي شهرستان كه شامل 2 فارم مرغ گوشتي در هرات ، 1 فارم مرغ گوشتي در چاهك و 10 فارم مرغ گوشتي در مروست بوده است

1

محيط زيست

اجراي عمليات اطفاء حريق در مناطق تحت مديريت شهرستان خاتم

90000

خريد لوازم مورد نياز اطفاء حريق در منطقه و ضمنا" گرفتن اعتبار280000 هزار ريالي جهت ساختمان اطفاء حريق در منطقه  و خريد كاميون و نيز بودجه مورد نياز جهت تجهيز كردن كاميون كه هنوز تامين نشده است .

2

 

احياء زيست گاها و زيست        بوم هاي خشكي شهرستان خاتم

70000

ساخت آب انبار ها جهت انبار آب دام هاي حياط وحش

3

 

تجهيز پاسگاههاي محيط باني شهرستان خاتم

50000

خريد لوازم محيط باني جهت منطقه بوروئيه و باغ شادي و اداره محيط زيست شهرستان

4

 

حفاظت از گونه هاي جانوري در معرض خطر و تهديدشهرستان خاتم

40000

كارهاي حفاظتي از گونه هاي جانوري با نيروي مورد نياز انجام گرفته است .

1

آب منطقه اي

احداث كانال انتقال آب شرق مروست

300000

كار 100% انجام شده است و تا چند هفته آينده پيمانكار تحويل خواهد داد

2

 

ساختمان سد مخزني هرات

9800000

كاري انجام نشده است

3

 

ساختمان سد مروست

7800000

كاري انجام نشده است

4

 

ساختمان شبكه آبياري و زهشكي

400000

كاري انجام نشده است

5

 

مطالعه ساماندهي رودخانه هاي محلي در خارج از محدوده هاي شهرهاي شهرستان خاتم

75000

كاري انجام نشده است

1

منابع طبيعي

ساماندهي چراي دام در ساماندهي عرفي

370000

376000 هكتار انجام شده

2

 

مميزي تنسيخ مراتع

10000

41776 هكتار انجام شده

3

 

تهيه طرح مرتع داري

5000

در حال مطالعه مي باشد

4

 

نظارت بر اجراي طرح هاي مرتع داري

80000

117000هكتار

5

 

وصول عوارض چراي دام

1000000 تومان

927300تومان