291رای گیری تاکنون در شهرستان خاتم انجام شد

فرجام فاضلی فرماندار و. رئیس هیات اجرایی شهرستان از آمار 291 نفر رای گیری که ازاین تعداد 190نفر در بخش مرکزی و 101 نفر در بخش مروست خبر داد.