پيام فرماندار خاتم به مناسبت فرا رسيدن ماه مهر و فصل بازگشايي مراكز علم و دانش

يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه

باز ماه مهر، ماه مهربانيها و دوستيها فرا رسيد تا جان هاي تشنه آموختن را در سايه ي زلال كتاب و انديشه سيراب نمايد.

مهر، سرآغاز رويش دوباره در باغ علم و دانش اندوزي است تا نسيم دل انگيزش، چهره ي غبار گرفته جانها را طراوتي تازه بخشد و دلهاي مشتاقان دياي علم و آگاهي  را با شوق  و سرور همراه سازد.

آري مدرسه آسمان آبي صفاست و كلاس درس آينه ي صاف خورشيد. دوستي ها در كلاس درس و مدرسه با كتاب و قلم آغاز مي شود تا نشان «ن والقلم و مايسطرون» در آينه آسمان خدا معنا پيدا كند.

در آستانه فرا رسيدن مهر ماه و آغاز بازگشايي مراكز علم و دانش، اين مناسبت فرخنده را به شكوفه هاي بوستان دانائي، دانش آموزان، معلمان، دانشجويان و همه پيشگامان و تلاشگران عرصه ي تعليم و تربيت تبريك گفته و توفيق همگان را از درگاه قادر متعال مسئلت دارم.

 

محمد زاده رحماني

فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان خاتم