نشست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با مدیرکل دفترفنی،امور عمرانی،حمل ونقل وترافیک استانداری

جواد میربهبودی طی نشستی باعارفی مدیر کل دفتر فنی،امور عمرانی و حمل ونقل استانداری پیرامون معرفی پیمانکار جدید،جهت تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی وهنری مروست ،پروژه های عمرانی و ترافیکی شهرستان وهمچنین تامین اعتبار مجتمع فرهنگی وهنری هرات درسال جاری بحث و گفت وگو نمود.