نشست فرماندار شهرستان خاتم با مدیرکل محترم دفتر امورروستایی و شوراهای استانداری

نشست میربهبودی فرماندار با زارع مدیرکل محترم دفتر امورروستایی و شوراهای استانداری و با حضور خوش نویس معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، تاج آبادی بخشدار مرکزی، وکارشناسان این حوزه در خصوص جمع بندی پروژه های محرومیت زدایی در شهرستان خاتم برگزار شد.