همزمان به مناسبت روز روستا صورت گرفت:

نشست صمیمی فرماندار با اهالی روستای بختیاری بخش چاهک

مسائل ومشکلات اهالی روستای بختیاری بخش چاهک با حضور فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان بررسی شد