مراسم معارفه سرپرست مرکز بهداشت و سرپرست اداره عمومی شبکه بهداشت شهرستان خاتم

دکتر فاطمه رسایی به عنوان سرپرست مرکز بهداشت و دکتر مهدی کریمی پور به عنوان سرپرست اداره عمومی شبکه بهداشت شهرستان خاتم منصوب شدند؛

با حضور دکتر میرزایی معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد، فرماندار، رئیس شبکه بهداشت و درمان و سایر مسئولین شهرستان خاتم مراسم معارفه سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خاتم برگزار شد.
در این مراسم دکتر فاطمه رسایی به عنوان سرپرست سرپرست مرکز بهداشت و دکتر مهدی کریمی پور به عنوان سرپرست اداره عمومی شبکه بهداشت شهرستان خاتم منصوب شدند.

۱۴ بهمن ۱۴۰۲