جلسه توجیهی آموزشی اعضای شعب و نمایندگان فرماندار در هرات برگزارشد

130 نفر از اعضای صندوق اخذ رای به همراه نمایندگان توسط رئیس ستاد انتخابات شهرستان و مربی آموزشی ستاد انتخابات در محل کانون آیت الله خاتمی هرات برگزار شد.

در این جلسه برای مسئولین تعداد 20 صندوق اخذ رای در مرکز شهرستان آموزش های لازم توسط میربهبودی معاون سیاسی ،امنتی و رئیس ستاد انتخابات شهرستان ارائه گردید.