آخرین گزارش پایانی مسئولین کمیته های ستاد انتخاباتی شهرستان خاتم

ارائه گزارش توسط مسئولین کمیته های ستاد انتخابات شهرستان خاتم به رئیس ستاد انتخابات در ساعات پایانی مانده به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری خاتم